адаптиране-МСП-COVID19

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Възможност за адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19 с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Очакваните резултати от от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.

Общият бюджет на проекта е  в размер на 40 000 000 евро/ 78 233 200 лева, който е разпределен по съответните групи сектори и категории предприятия. Кандидатите, които са да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 3 000 лева до 75 000 лева като посочените стойности зависят от категорията предприятие.

Допустими  кандидати са микро, малки и средни предприятия, които:

 • са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) през периода на която са извършвал стопанска дейност през нея;
 • покриват изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията;
 • имат следните нетните приходи от продажби за 2019 г. :

– Микро предприятие ≥ 30 000 лева

– Малко предприятие ≥ 200 000 лева

– Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

 • Нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК;
 • да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева;

Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

Какъв е размерът на помощта за адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19?

 • 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие;
 •  5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие;
 •  2.5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

За микро предприятия – от 3 000 лв. до 15 000 лв.

За малки предприятия – от 10 000 лв. до 30 000 лв.

За средни предприятия – от 25 000 лв. до 75 000 лв.

Максималният интензитет на помощта до 70% от допустимите разходи по проекта, т.е ще е налице самофинансиране в размер на 30% от страна на кандидатите.

За какво мога да кандидатствам?

Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Кои са допустими разходи ?

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

 1. Осигуряване на колективни средства за защита;  
 2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 
 3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 4. Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място –
 5. Обособяване на отделни потоци на движение, в това число нови вход/изход  и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
 6. монтиране на нови системи за вентилация и климатизация, поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация и др.
 7. Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Срок за изпълнение на проекта: 6  месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор.

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен.

Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: 0886700373

email: office@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Стефани Бекярова, адвокатски сътрудник.

Стефани изучава право в УНСС, също така е завършила икономика на човешките ресурси отново в УНСС. Има интерес в търговското и гражданското право. Притежава опит в сферата на човешките ресурси и по-конкретно обучение и подбор на персонал.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *