адвокат-за-изготвяне-на-договор

Изготвяне на договор – защо да ползвам адвокат?

Защо е важно да използвам услугите на адвокат за изготвяне на договор?

Без съмнение договорите са основното средство, чрез което се регламентират обществените отношение между равнопоставени субекти в гражданското право, но те крият редица особености и специфики, които налагат нуждата от използването на услугите на адвокат за изготвяне на договор, ако искаме договорът да бъде качествен.

На пръв поглед разпоредбата на чл. 9 от ЗЗД прогласява свободата на договаряне между лицата и възможността сами да определят клаузите и условията на възникналата между тях правна обвързаност.

Свободата е прокламирана с цел да не се ограничават субектите в гражданския оборот и при един бърз прочит условията на договорите изглеждат лесни и разбираеми за обикновения човек без юридическо образование.

Обаче под повърхността на тази привидност се крият уловки, които в много случаи водят до последващи усложнения в сключената сделка. Ето затова е необходимо да използваме услугите на адвокат при изготвянето на договор.

Договорът регламентира отношенията между нас и другите и ни гарантира сигурност, че при неизпълнение на задължение на насрещната страна, то ние ще може да се защитим. Това от друга страна ни гарантира спокойствие. Това е изключително важно особено за динамичните бизнес отношения.

Не трябва да забравяме, че чл. 12 ЗЗД регламентира отговорност за вреди в преддоговорните отношения, а именно в моментите на преговори и уговорки по бъдещия договор.

Договор при покупка на имот

Най-честият въпрос, който си задават гражданите, е дали ни е необходим адвокат при покупката на недвижим имот, или е достатъчно да се доверим на съконтрахента си и извършената нотариална проверка. Сделките за недвижими имоти представляват една голяма инвестиция и като такава е важно всичко, свързано с нея, да бъде съвършено изпипано.

Адвокатът не само подготвя и проверява достоверността на документите. Той участва и в преговорите, разглежда клаузите на договора и съветва, ако открие в тях недостатъци.

Така например адвокатът лесно може да открие дали със сключването на договора ще се прехвърли правото на собственост, или само някое ограничено вещно право, дали имотът няма тежести, дали има претенции на трети лица.

Всички тези обстоятелства са невидими за окото на човек, който не е специалист в областта, а рискът за тях е твърде голям. Друг важен момент е и моментът на предаването на владението.

Макар в сферата на имотите собствеността да се прехвърля чрез нотариален акт, то не бива да забравяме, че нотариалният акт е също писмен договор, но в специална форма.

Договори за моя бизнес

Друга причина, поради която са ни необходими услугите на адвоката, е фактът, че той ни спестява твърде много време, а в забързаното ежедневие, в което живеем, това може да се окаже от голямо значение особено, когато говорим за договори, които искаме да използваме в нашата търговска дейност.

Благодарение на своя опит и знания адвокатът ще може да анализира целите, за постигането на които ние се нуждаем от договор и съответно да ни консултира относно това как да се случи най-подходящо, за да сме защитени от евентуални рискове, но и да не изплашим своите партньори.

Добрият адвокат е добре запознат и със самото действие на договора. Той знае кога, къде и как договорът следва да бъде сключен, кога настъпват неговите последици и кои са основанията за неговото евентуално прекратяване. Броенето на сроковете, реализирането на бъдещи условия по договора, както и изискуемостта на вземанията са добре познати на адвоката.

Добрият търговски договор трябва да е съобразен с много фактори и да е балансиран като това зависи много и от конкретната бизнес дейност, която развивате. Договорите трябва да са съобразени и с данъчното законодателство, защото след това на база тях ще бъдат извършвани счетоводните записи.

Има редица видове договори, които са специфични, като например договорите между търговци и потребители (виж почече тук: общи условия). Не трябва те да съдържат неравноправни клаузи, които да ни заблудят, че сме в по-добра позиция, а пък в реалност да са нищожни, т.е да нямат правно действие.

Своите специфики крият и абонаментните договори, както и договорите за посредничество, които са много актуални напоследък поради наличието на голям брой онлайн платформи, които играят ролята на посредници между крайните клиенти и продавачите на стоки или услуги.

Използване на услугите на адвокат за изготвяне на договор е дългосрочна инвестиция

На последно място, не трябва да се забравя, че сделката ще бъде най-ефективна тогава, когато адвокатските услуги се използват още към момента на сключването й, т.е към момента на изготвяне на договора.

Ако те не бъдат навременно използвани, при един последващ спор пред съда, за адвоката ще бъде по-трудно да защити клиента си и неговите интереси. При началното изготвяне на договора от адвоката не само, че вероятността да се стигне до съдебно разрешаване на спор е малко вероятна, но дори и такова да последва, той ще е подготвен да спечели делото в полза на клиента си, защото сам е изготвил договора и знае къде са неговите слабости.

По смисъла на Закона за адвокатурата упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Адвокатът е дееспособно лице със завършено юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, което познава добре тънкостите на правото.

Само лицето с юридическо образование и правоспособност може компетентно да съветва своя клиент за всички изгодни последици, както и възможността да се предпази от неблагоприятни резултати, от евентуални причинени вреди или пропуснати ползи.

Добрият адвокат знае как да защити най-добре интересите на клиента си, знае как да чете между редовете и знае как да предпази сделката от пороци и евентуални измами.

Както решаваме да не се лекуваме сами и да поверим здравето си в ръцете на опитен лекар, то най-сигурно би било за нас да ангажираме адвокат за изготвяне на договор.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор: Павел Димитров, адвокатски сътрудник в Адвокатска кантора „Бориславова и Иванов“.