обжалване-на-уволнение.

Обжалване на уволнение. Какво трябва да знам?

Обжалване на уволнение. Какво трябва да знам?

Какво е незаконно уволнение?

Уволнението е прекратяване на трудовото правоотношение чрез едностранно волеизявление на работодателя, същото следва да е без съгласието и без значение волята на работника или служителя. Обжалване на уволнението е начинът, по който мога да се защитя.

Незаконността на уволнението се изразява в:

 • уволнение, въз основа на несъществуващо в закона основание.
 • неспазване на предварителна закрила при уволнение – чл. 333 във връзка с чл. 344, ал.3 КТ или на други изисквания за упражняване на правото на уволнение.
 • неспазване на процедурни правила.
 • уволнение, извършено от лице или орган, на който не е предоставено правото на уволнение.
 • прекратяване на трудовото правоотношение на основание от Кодекса на труда без да са налице съответните предпоставки за това.

Длъжен ли е работникът да подпише заповедта за уволнение?

Добре е да знаете, че подписът Ви върху заповедта за прекратяване на договора не означава съгласие, а само, че същата е доведена до знанието Ви. Ако откажете да я подпишете, същата може да Ви бъде връчена при отказ, като това може да бъде удостоверено със свидетели, така че не следва да се притеснявате от подписване на заповедта.

Препоръчваме Ви  преди да подпишете да се консултирате с адвокат, защото е възможно да бъдете въведени в заблуждение, че подписвате заповед за уволнение, а всъщност да подпишете споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

В нашата практика сме ставали свидетели на споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие оформено като заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.

Каква е разликата между заповед за заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и споразумение за прекратяване на договор по взаимно съгласие?

Следва да се прави разграничение между заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и споразумение за прекратяване на договор по взаимно съгласие.

С подписването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение Вие удостоверявате, че сте информирани. С подписването на споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, което по същество представлява договор, Вие се съгласявате с прекратяването на Вашия трудов договор.

От тук следва, че ако подпишете споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, Вие няма да можете да оспорвате законността на уволнението.

Кога трябва да ми бъде върната трудовата книжка?

Работодателят, след като впише необходимите данни, трябва да върне трудовата книжка на работника незабавно, т.е в деня на прекратяване на трудовото правоотношение.  В противен случай работодателят ще дължи обезщетение.

Каква е процедурата по обжалване на уволнение?

Работникът или служителят има правото да оспорва законността на уволнението си по съдебен ред.  

В чл. 344 ал. 1 КТ са предвидени четири иска за защита на работника или служителя при незаконно уволнение, без значение от основанието за уволнението. Те могат да бъдат съединени.

 • Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна.
 • Иск за възстановяване на предишната работа.
 • Иск за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението, но не повече от 6 месеца.
 • Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

В какъв срок и пред кой съд мога да осъществя правото си на защита?

След като заповедта за уволнение бъде връчена на работника или служителя започва да тече 2-месечен срок, в който последният може да се оспори законосъобразността на уволнението.

В общият случай искът е подсъден на районния съд по седалището или местонахождението на работодателя.

Законът дава правна възможност, ако за работникът или служителят е по-удобно, искът да може да бъде предявен и по мястото, където той обичайно е полагал своята работа.

Предвидено е специално бързо производство по дела за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Трябва ли да заплащам държавни такси при обжалване на уволнение?

Особено важна особеност на производството по трудови дела е, че то е безплатно за работниците и служителите.

Обжалване на уволнение. Какво мога да получа, ако спечеля делото?

 • Признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна

Щом уволнението бъде признато за незаконно, това обстоятелство се вписва в трудовата книжка на работника или служителя.

Времето, през което работникът или служителят е бил безработен поради незаконно ,уволнение, се зачита за трудов и осигурителен стаж.

 • Възобновяване на предишната работа

Работникът или служителят може да бъде възстановен на предишната работа.

Работникът или служителят трябва да заеме работата в  2-седмичен срок от момента, в който работодателят получи съобщението за възстановяването.

Ако не го направи, освен поради независещи от него уважителни причини, трудовото правоотношение се прекратява окончателно.

 • Обезщетение в размер до 6 работни заплати

Ако уволнението бъде признато за незаконно, то работникът има правото на обезщетение за времето, през което е бил безработен. Това обезщетение е лимитирано – ще включва трудовите възнаграждения за не повече от 6 месеца.

 • Поправяне на вписаното основание в трудовата книжка

Въз основа на съдебното решение работодателят трябва да впише времето, през което работникът е бил незаконно уволнен като трудов стаж в трудовата му книжка.

В случай, че работодателят откаже, това може да се извърши служебно от Инспекцията по труда.

ПРИМЕРЕН КАЗУС:

Иванов бил уволнен, но  смятал, че уволнението му е незаконно. Потърсил помощ от адвокат и решил да защити права си като завел иск за незаконно уволнение в комбинация с иск за обезщетение. Два месеца след като бил уволнен Иванов започнал нова работа, която била с по-ниско възнаграждение – 1000 лв, в сравнение със старата му работа, където получавал – 1200 лв. След като съдът установил незаконното уволнение, той определил следното обезщетение:

– за първите 2 месеца, през които Иванов бил безработен – дължимото обезщетение е в размер на възнаграждението му преди уволнението, т.е. 1200 лева за 2 месеца, или общо 2400 лева.

– за следващите 4 месеца, през които Иванов работил, но взимал по-ниско възнаграждение – обезщетението е в размер на разликата между старото и новото възнаграждение или 200 лева за 4 месеца, т.е. 800 лева.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Симона Кръстева.