застраховка-каско

Отказ на застрахователя да заплати обезщетение по Каско

Отказ на застрахователя да заплати обезщетение по Каско

При отказ на застрахователя да заплати обезщетение по Каско следва да знаете, че често тези откази са незаконосъобразни и не са подплатени с законови аргументи, макар и привидно да изглеждат убедителни.

Застрахователят е длъжен, при настъпването на застрахователното събитие по застраховка „Автокаско“, да заплати застрахователно обезщетение.

На какви основания може да бъде постановен отказ на застрахователя да заплати обезщетение по Каско?


При имуществените застраховки, каквато е и застраховката „Автокаско“, застрахователите могат да откажат да извършват застрахователно плащане само на изчерпателно посочените в чл. 408 от Кодекса на застраховането основания, а именно:

  1. когато застрахователното събитие е умишлено причинено от лицето, което има право да получи обезщетение;
  2. когато застрахователното събитие е причинено умишлено с цел получаване на застрахователно обезщетение от друго лице;
  3. при неизпълнение на задължение от страна на застрахования, поето при сключването на застрахователния договор, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие;
  4. в други, предвидени в закон случаи.

Първите две основания могат да бъдат обобщени като умишлено създаване на предпоставки за настъпване на застрахователното събитие, например – сам сте увредили автомобила си с цел да получите обезщетение.

Що се отнася до третата точка, често застрахователите се позовават на нея при отказ за изплащане на обезщетение, но за да приемем, че това основание за отказ е налице трябва да бъдат налични едновременно следните предпоставки:

1. Неизпълнение на задължението, предвидено в закона или договора;

2. Задължението да е значително с оглед интереса на застрахователя;

3. Неизпълнението да е довело до възникване на застрахователното събитие.

Какви трикове използват застрахователите?

Както сами виждате, не всяко неизпълнение на задължение, поето с договора за застраховка или предвидено в закон, може да е основание за отказ да бъде заплатено съответното застрахователно обезщетение.

Застрахователите злоупотребяват с тази предвидена в закона възможност и постановяват откази при презумптивното и недоказано наличие на дори само една от посочените предпоставки.

В практиката доста често застрахователят се произнася с отказ по предявената претенция, защото автомобилът не е бил оборудван с аларма или имобилайзер, а застрахованият е поел задължението да оборудва автомобила след влизането в сила на договора за застраховка. Важно е да знаете, че това не може да бъде самостоятелно основание за отказ. Както вече бе споменато, освен неспазването на задължение от страна на застрахования, едновременно с това трябва да са налице и останалите две предпоставки, посочени по-горе.

Често застрахователите сами презюмират, че неизпълнението на съответното задължение е съществено с оглед настъпването на застрахователното събитие. Така например, ако автомобилът Ви е бил откраднат и „малкият талон“ или застрахователната полица са били вътре в колата, това не може да бъде основание за пълен отказ за изплащане на обезщетение, както често обосновават отказите си застрахователите. Подобно неизпълнение би могло да обуславя намаляване на обезщетението с 50 %, но не и да бъде самостоятелно основание за отказ. Застрахователят не може да определя предварително кое неизпълнение на задължение е значително. Причинната връзка между настъпилото събитие и неизпълнението е предмет на доказване и не може да се предполага, не може да бъде обоснован отказ поради тази причина.

Съществуват още много порочни практити от страна на застрахователите и всички те са продиктувани от не достатъчната осведоменост на ползвателите на застрахователни услуги.

Заявяват се твърдения, без същите да са подплатени с доказателства и при евентуален съдебен процес е много вероятно отказът за изплащане на обезщетение да бъде отменен именно поради липса на мотиви в иначе предполагаемия мотивиран отказ.

Следва да отбележим и че откази на различни от посочените по-горе основания са незаконни и също биха били основание за отмяна на отказа при иницииран съдебен процес. Бъдете осведомени!

В случай на отказ не се колебайте да потърсите правна помощ от специалист и да разберете какви възможности имате да защитите правата си.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор: Звезделина Чечева

Студент по специалност „Право“, V курс в Университет за национално и световно стопанство