продажба-на-фирма

Продажба на фирма – Продажба на дял

Продажба на фирма – Продажба на дял

Съществуват два варианта за продажба на фирма (повече за регистрация на фирма може да прочетеш ТУК):

1. Продажба на капитала на фирмата или т.нар. продажба на дялове;

2. Прехвърляне на търговско предприятие

Какво представлява прехвърляне/продажба на фирма чрез продажба на капитала или дялове от него?

За да стане факт смяната на собствеността на едно ЕООД  е необходимо цялостно прехвърляне на капитала на друго лице, защото в противен случай, ако прехвърлим само една част от капитала, т.е дял от капитала, ще станем съдружници в ООД заедно с лицето, на което сме прехвърлили част от дяла

Аналогично е и при ООД – трябва да прехвърлим нашия дял от капитала на друго лице, за да се освободим от участието си в ООД. Може всички съдружници да продадем дяловете си на едно или на няколко други лица.

За да е налице смяна на собственост е необходима преминаването през две стъпки, като втората логично следва от първата:

Смяната на собствеността се случва с договор за продажба на дружествени дялове  на фирмата и по този начин се продава целия капитал. Този договор трябва да бъде нотариално заверен.

  1. Смяна на собствеността на капитала
  2. Смяна на управителя

Смяната на управител се осъществява с решение на Общото събрание или решение на едноличния собственик на капитала чрез освобождаване на стария управител и назначаване на нов., който трябва да предостави нотариално заверен образец от подписа си и декларация-съгласие за това да изпълнява функциите на управител.

Продажбата на ЕООД се вписва в търговския регистър като промяната се описва по партидата на самотото дружество. Промяната става противопоставима за трети лица, когато бъде вписана в регистъра.

Процедурата е подобна и при ООД, ако имаме съдружници и искаме да продадем фирмата изцяло, трябва да продадем всичките си дялове на едно или повече лица.

Но тук има особеност. Освен продажба на всички дялове е възможна такава само на част от тях. Например в едно ООД от трима съдружници, които имат съответно по 40%, 40% и 20% от фирмата, единият решава да продаде част от своите дялове на другия, което означава, че са настъпили промени в членствените им правоотношения и за в бъдеще купилият дяловете ще има по-голяма част от капитала, съответно и по-големи дивиденти при разпределяне на печалбата.

При ООД и ЕООД са възможни всякакви транзакции – да се прехвърлят всички или част от дружествените дялове на едно или няколко лица, поради което ООД може да се превърне в ЕООД и обратното.

Не е задължително прехвърлянето да стане само чрез продажба. Фирмата може да се прехвърли и чрез дарение или друга сделка.

Прехвърляне на фирма чрез продажба на търговско предприятие

Какво е предприятие?

Законът разглежда предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Или казано на говорим език, това е „бизнесът на една фирма“.

При продажбата на дяловете всичко премина в притежанието на новия собственик, докато при прехвърляне на предприятие се закупува само бизнеса.

Какво означава това?

В този случай не продаваме дружествените си дялове, а само отношенията на дружеството с трети лица. Това са всички всички отношения, които фирмата е създала до момента, а именно разрешителни и лицензи, договори и т.н.

Каква е разликата в начините за прехвърляне на фирмата?

При продажбата на търговско предприятие е налице по-сложна процедура от тази на прехвърлянето на капитал. Законът е съобразил и е гарантирал кредиторите на фирмата, на която се прехвърля предприятието.

Това е необходимо защото получателят на бизнеса има свое собствено предприятие, в което има набор от права и задължения, и ако задълженията са в повече, то това би затруднили кредиторът да си получи изискуемото.

За това законът е предвидил срок от 6 месеца след прехвърлянето на търговското предприятие, в рамките на който старото и новото предприятие трябва да се управляват по отделно. Прехвърлянето става с договор за покупко-продажба на предприятие, който се заверява нотариално като съдържание и подписи.

Относно възможността за смяна на адрес на фирма или смяна на име на фирма може да прочетете ТУК.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Стефани Бекярова, адвокатски сътрудник.

Стефани изучава право в УНСС, също така е завършила икономика на човешките ресурси отново в УНСС. Има интерес в търговското и гражданското право. Притежава опит в сферата на човешките ресурси и по-конкретно обучение и подбор на персонал.