Обезщетение за изгубен багаж при извънредни обстоятелства

Дължи ли се обезщетение за изгубен багаж при извънредни обстоятелства?

Обезщетение за изгубен багаж се дължи на пътника от страна на авиокомпанията дори изгубването да в следствие на извънредни обстоятелства.

Популярният напоследък Регламент (ЕО) № 261/2004 урежда общите правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, но той не урежда условията и начините за получаване на обезщетение за изгубен багаж.. Регламент (ЕО) № 261/2004 въвежда термина „извънредни обстоятелства“ (наричан още и форсмажор) и ограничава отговорността на авиопревозвачите при отменен или закъснял полет в следствие на такива извънредни обстоятелства.

Кога пътникът има право да иска обезщетение за изгубен багаж?

Условията и начините за получаване на обезщетение при унищожен, загубен или повреден багаж на пътници са регламентирани в Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз известна още като Монреалската конвенция от 28 май 1999 година. Конвенцията също съдържа ограничения на отговорността на авиопревозвача при наличието на извънредни обстоятелства, но това ограничение се отнася само при закъснение на полети (чл. 19 от Монреалската конвенция).

Конвенцията не предвижда правото на получаване от страна на пътника на обезщетение за изгубен багаж. Обезщетение се дължи и при унищожен или повреден багаж да е в зависимост от съществуването или не на извънредни обстоятелства.

В чл. 17, т. 2 от Монреалската конвенция е предвидено, че авиопревозвачът е отговорен за вреда, понесена в случай на унищожаване, загуба или повреда на регистриран багаж, само при условие, че събитието, което е причинило унищожаването, загубата или повредата, е възникнало на борда на въздухоплавателното средство или по време, когато превозвачът е бил отговорен за регистрирания багаж.

Какви са правните аргументи за получаване на обезщетение за изгубен багаж?

Съгласно договора за превоз на пътници, който е уреден в чл. 367 от Търговския закон, превозвачът се задължава да превози пътника и неговия багаж от точка А до точка Б срещу съответното възнаграждение, т.е заплатената цена на билета. На основание договора от превоз и чл. 368 от Търговския закон превозвачът е длъжен да извърши превоза в определения срок, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигането на товара и да му го предаде в местоназначението (за превоз на багаж се прилагат съответните правила за превоз на товари).

Това означава, че от момента, в който багажът на пътника бъде предоставен във фактическо владение на авиопревозвача същият се задължава да го пази до момента, в който го предаде обратно на пътника. Предаването на фактическо владение на багажа на авиопревозвача от страна на пътника става при „чекирането“ на багажа на самото летище, когато става дума за регистриран багаж. Няма значение дали след предаването на багажа авиопревозвачът ще го предостави на трето лице, а именно специализирана компания за обслужване на багаж базирана на съответното летище – авиопревозвачът е този, който носи отговорност, ако багажът бъде унищожен, повреден или загубен.

Кога авиопревозвачът не носи отговорност при загубен багаж?

Съгласно чл. 17, т. 2 и чл. 19 от Монреалската конвенция авиопревозвачът не отговаря при унищожен, повреден или изгубен регистриран багаж:

  • ако и доколкото вредата е възникнала поради присъщ на багажа дефект, качество или недостатък или, ако
  • вредата е причинена от или че за нея е допринесла небрежност, друго неправилно действие или бездействие на лицето, което иска обезщетение.

 Това  са единствените предвидени в Конвенцията ограничения на отговорността на авиопревозвача при унищожен, повреден или загубен багаж.

Общото правило е, че при унищожаване, повреда или загуба на нерегистриран багаж (carry-on, hand luggage) авиопревозвачът не носи отговорност, като единственото изключение е, че той е  отговорен само, ако вредата е възникнала по негова вина или по вина на негови служители или агенти.

Как може пътникът да получи своето обезщетение?

Съгласно чл. 17, т. 3 от Монреалската пътникът може да поиска обезщетение за изгубен регистриран багаж, ако той не е пристигнал в срок от 21 дни след датата, на която е трябвало да пристигне. Дори багажът в крайна сметка да пристигне след изтичане на 21-дневния срок обезщетение все още се дължи.

Ако багажът не пристигне в срок от 21 дни от дата, на която е трябвало да бъде предаден обратно на пътника и авиопревозвачът не заплати доброволно обезщетение за изгубения багаж, пътникът има право да поиска съдът да осъди авиопревозвача да му заплати обезщетението.

Заключение

Наличието на извънредни обстоятелства не освобождава от отговорност авиопревозвача при унищожен, загубен или повреден регистриран багаж, което означава, че същият дължи заплащане на обезщетение на пътника.

Авиопревозвачът няма да дължи заплащане на обезщетение само, ако и доколкото вредата е възникнала поради присъщ на багажа дефект, качество или недостатък или, ако вредата е причинена от или че за нея е допринесла небрежност, друго неправилно действие или бездействие на лицето, което иска обезщетение.

АВТОР: Адвокат Владимир Иванов

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.