НОВО: Безвъзмездна финансова помощ за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за справяне с COVID-19 кризата подпомага бизнеса

Обявено е кандидатстването за COVID-19 помощ за малки предприятия с оборот над 500 000 лева

От 11 часа на 22 февруари 2021 /понеделник/ стартира кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Тази помощ е с цел осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро).

Размер на помощта: Еднократна сума в размер на 50 000 лева.

Условия за допустимост на кандидати:

  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • Само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
  • Кандидатите следва да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

Кандидати трябва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Допустими разходи: Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

Срок за кандидатстване: Кандидатстването стартира от 11 часа на 22 февруари 2021 /понеделник/ и ще продължи до 16 март 2021.

Дублиране на помощите: Ако сте бенефициент по програмата за подпомагане на микро и малки предприятия до 10 000 лева, няма проблем да кандидатствате за финансова помощ и по тази процедура, но разходите, които отчитате по двете процедури трябва да са различни, т.е не може един и същ разход да получите двойно финансиране.


Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автори:

Павел Димитров, юридически сътрудник
Велислав Карадички, юридически сътрудник

1 thought on “Обявено е кандидатстването за COVID-19 помощ за малки предприятия с оборот над 500 000 лева”

  1. Pingback: COVID-19 ПОМОЩ ЗА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗВАЧИ

Comments are closed.