COVID-19 ПОМОЩ ЗА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗВАЧИ

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗВАЧИ с цел подпомагане на бизнес за справяне с COVID-19 кризата.

Скъпи партньори, вече може да кандидатствате за COVID-19 помощ за автобусни превозвачи.

Настоящата програма В изпълнение на процедура чрез директно предоставяне на финансова Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

До кога ще може да се кандидатства за безвъзмездната помощ?

Процедурата е отворена за кандидатстване до 17:00 ч. на 10.11.2020г. (вторник).

Заявлението за подкрепа по настоящата схема се подава изцяло по електронен път. В рамките на настоящата схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа.

Какви са условията за допустимост на кандидатите?

  • Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон
  • Те трябва да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, като трябва да разиват дейността си в един от следните сектори:
    • 49. 31 Пътнически градски и крайградски транспорт
    • 49. 39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
  • Кандидатите трябва да са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози.
  • Кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Какви са максималната и минималната стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ за индивидуално завление?

Минимална стойност – 3 000лв

Максимална стойност – 450 000лв

Безвъзмездната финансова помощ не може да надвишава 450 000 лв. и 8 % от оборота съгласно Годишната данъчна декларация за 2019 г. 

С оглед на горното дружеството трябва да е имало минимум 37 500 лева оборот за 2019 година.

Какъв е срокът за изпълнение на заявлението за подкрепа?

Продължителността на изпълнение на всяко заявление за подкрепа е 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Какви са допустимите разходи?

Настоящата програма е обявена в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне на финансова Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Какъв е редът на класиране?

За финансиране ще бъдат предложени заявленията, които съответстват на критериите за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост на заявленията), по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Изплащането на безвъзмездната помощ е предвидено да бъде извършвано в срок до 20 работни дни от датата на сключване на договора за БФП.

Подборът на заявленията за подкрепа по настоящата схема се извършва от оценителна комисия.

Дублиране на помощите: Ако сте бенефициент по програмата за подпомагане на микро и малки предприятия до 10 000 лева, няма проблем да кандидатствате за финансова помощ и по тази процедура, но разходите, които отчитате по двете процедури трябва да са различни, т.е не може един и същ разход да получите двойно финансиране.


Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор:

Павел Димитров, юридически сътрудник