Кои данъчни срокове са продължени?

Кои данъчни срокове са продължени поради обявенто извънредното положение?

Със Закона за мерките и действията при извънредно положение Народното събрание прие някои данъчни срокове да бъдат продължени както следва:

До 30 юни 2020 година:

  • Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО и внасянето на данъците по нея т.е корпоративният данък за 2019 година.
  • Подаване на годишни отчети за дейността (ГОД) по смисъла на чл. 92, ал. 2 ЗКПО.
  • Обявяване в Търговския регистър на Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 ЗСч за липса на дейност през 2019 година.
  • Има отстъпка 5% за лицата, предплатили до 30 юни 2020 година данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
  • Подаване на Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а ЗДДФ (физически лица, регистрирани като земеделски стопани). Отстъпката 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., по чл. 53, ал. 6 ЗДДФЛ може да се ползва от тези лица, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31 май 2020 година.

Продължаване на срока за подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ и плащане на данъците във връзка с нея не се отнася за следните категории лица:

  1. Самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии (доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения);
  2. Физическите лица, които декларират и внасят данък във връзка с доходи от други стопански дейности като доходи от авторски и лицензионни възнаграждения включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители; доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси; доходи от лихви, дивиденти, ликвидационни дялове и акции; доходи от наем; доходи от договори за възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доход от прехвърляне на права или имущество и други (Този списък не е изчерпателен).

До 30 септември 2020 година:

Екипът ни иска да обърне внимание на това, че не всички данъчни срокове са продължени, а при някои от данъчни срокове, които са продължени, то продължението не се отнася за всички лица както е например при срока за подаване на Годишната данъчна декларация за физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ и плащането на свързаните с нея данъци.

Съветваме задължените субекти да не изчакват до последния възможен момент, а да предприемат навременни действия във връзка със спазването на предвидените данъчни срокове, ако имат такава обективна възможност.

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.