търговска-марка

Регистрация на търговска марка. Как да защитя своята марка?

Как да защитя своя бранд?

Търговска марка има за цел да идентифицира търговския произход на дадени стоки или услуги, като по този начин отличава конкурентите и улеснява избора на потребителя. Днес тя е навсякъде и служи, като гаранция за качеството на стоките и / или услугите на предприятието.

По правило „ търговска марка“ е знак, който може да бъде: думи, имена, букви, цифри, чертежи, картини, форми, цветове, етикети или всякаква комбинация от тях. Важно правило е да бъдат спазени изискванията, които гласят представянето да бъде направено по ясен, точен, лесно достъпен и обективен начин.

Разлика между търговска марка и фирма

Често в практиката „ търговска марка“ и наименованието на търговското дружество се бъркат, като еднородни понятия.

Тук е и моментът да ги разграничим.

На първо място разликата е в законодателната уредба. Уредбата на марката се съдържа в Закона за марките и географските означения (ЗМГО), а уредбата на фирмата се съдържа в Търговския закон (ТЗ).

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, чл. 9 от ЗМГО .Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва, чл. 7 от ТЗ.

На второ място е фактът, че фирмените имена идентифицират лицето (субекта) без връзка с конкретна стока или услуга, докато правото върху марка, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват.

Как да смените име и адрес на Вашата фирма може да прочетете ТУК.

За да имате право да се разпореждате с търговската марка, преди това тя трябва да бъде регистрирана .

Процедура по регистрация на търговска марка

Търговската марка е отличителният знак на Вашия бизнес, тя трябва да бъде уникална. За да защитите това право на разпореждане с нея, е необходимо да сте подали заявка за регистрация на търговската марка пред Патентното ведомство.

Ако в тримесечен срок не са подадени възражения срещу регистрацията или те са били отхвърлени, като неоснователни – процедурата по регистрация приключва с издаването на свидетелство и публикация за регистрацията в официалния бюлетин, издаван от Патентното ведомство на Република България.

В зависимост от Вашите бизнес нужди, дали искате да търгувате в една държава в ЕС или в международен план, защитата на търговската марка може да бъде придобита по три основни начина:

По национален редПо регионален редПо международен ред
Чрез подаване на национална заявка за регистрация на търговска марка, пред националните ведомства за търговски марки на всяка държава. В България – подаването на заявка за регистрация на търговска марка се случва пред Българското патентно ведомство.Чрез подаване на заявление в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), където заявителят може да придобие защита във всички държави на Европейския съюз (ЕС). Някои от основните предимства на регистрацията на марка в европейския съюз е фактът, че с една регистрация получавате достъп до целия пазар на ЕС.  Мадридска система предоставя възможност за защита на отличителния знак чрез заявка за международна регистрация на търговска марка, администрирана от Световната организация за интелектуална собственост.  

В обобщение целият процес се състои от проверка за оригиналност на търговската марка, подаване на заявка, период на разглеждане, период на възражение, регистрация и публикуване на регистрираната марка.

How to register trademark in the European Union? More information can be found HERE.

Срок на защита

Защитата е валидна за срок от 10 години. Този период започва да тече от датата на подаване на вашата заявка за търговска марка. В случай, че искате да го подновите, може да го направите неограничен брой пъти, след изтичане на горепосочения срок, като периодично се заплащат таксите за подновяването й.

Защо е по-добре да регистрирам своята марка, за да бъде определена като търговска марка?

Като притежател на търговска марка, Вие имате право да поставяте знака върху стоките или услугите, които предлагате.

Като притежател на интелектуално право, каквото е марката, имате възможността да възпрепятствате останалите да предлагат идентични или сходни продукти и/или услуги.

Следователно, чрез защитена търговска марка, Вие забранявате на конкурентите си, каквото и да било сходство с Вашето интелектуално право ( търговската марка), което Ви отличава във Вашия бизнес. Ограниченията биват свеждани само до страните или регионите, в които е регистрирана, както и в ситуации, при които обществеността вероятно пълно или частично би била въведена в заблуда относно естеството, качеството или други характеристики на стоките.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Никол Маркова.