увеличаване-на-капитала

Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала се извършва чрез приемане на решение на Общото събрание при ООД или на едноличния собственик на капитала на ЕООД и вписване на увеличения размер на капитала в Търговския регистър.

Повече информация относно регистриране на фирма може да прочетете ТУК.

Какво представлява капиталът на една фирма?

Капиталът може да биде определен като стойност, която е равна на сбора от стойностите на вноските на съдружниците към момента на учредяване на дружеството.

Съответно от него може да се разбере кой от съдружниците каква част от дружеството притежава, каква тежест има неговия глас в общото събрание и каква част от печалбата му се полага.

От изключителна важност е във всеки един момент дружеството да има активи на стойност, която да съответстват на  стойността на капитала или да е повече от него, но не и по-малко.

Капиталът е съществен елемент от дружествения договор/учредителния акт и размерът му подлежи на вписване в търговския регистър, съответно може да бъде проверяван от трети лице. Това служи като индикация за лицата, които искат да установят отношения с дружеството, с какво имущество разполага то.

Причини за увеличаване на капитала

Една от причините за увеличаване на капитала е с цел капитализиране на печалбата, вместо трупането и във фирмата или разпределението и между съдружниците.

Също така се прави с цел привличане на нови съдружници.

В други случай се цели да се повиши доверието в дружеството от страна на кредитори, клиенти и контрагенти.

Друга причина е, че дружеството има нужда от средства, за да разшири дейността си.

Ако искаш да продадеш фирмата си или да прехвърлиш дяловете си може да прочетеш повече за процедурата ТУК.

Начини за увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала може да бъде извършено по два начина.

  • Чрез внасяне на ново имущество посредством вноски, които правят съдружниците или новоприет сътрудник.
  • При наличие на натрупана печалба в дружеството, за която се вземе решение счетоводно да се отнесе към капитала на дружеството, т.нар. капитализиране на печалба, но това не освобождава дружеството от заплащане на корпоративен данък.

Съгласно чл. 148  ТЗ увеличаване на капитала може да се извърши чрез:

1. увеличаване на дяловете – когато например капиталът е разделен на 20 дяла по 2 лв., но след гласуване на общо събрание сътрудниците взимат решение за увеличаване на капитала и така всеки един от тези дялове става на стойност 4 лв. Всеки съдружник трябва да довнесе размера на увеличения капитал, който отговаря на неговите дялове.

2. записване на нови дялове –  дружеството има капитал от 1000 лв., който е разделен на 10 дяла, като стойността а всеки дял е 100 лв. След гласуване на общо събрание сътрудниците взимат решение за увеличаване на капитала от 1000 лв. на 2000 лв. и по този начин сътрудниците или някои от тях ще трябва да заплатят нови 10 дяла, всеки на стойност 100 лв.

3. приемане на нови съдружници – този начин може да се определи като сходен на предния, само че в този случай новите дялове се записват от новоприетия сътрудник.

Процедира

Решението за увеличаване на капитала трябва да бъде гласувано единодушно от Общото събрание. Решението трябва да се впише в протокол.

След това трябва да се направи съответната вноска, когато увеличението е ефективно. Когато е номинално се изисква представянето на баланс към датата на взетото решение.

Увеличаването на капитала изисква също така и изменение в учредителния акт или дружествения договор.

Относно възможността за смяна на адрес на фирма или смяна на име на фирма може да прочетете ТУК.

Ние съветваме да се обърна към адвокат за процедурата по увеличаване на капитал, защото ще бъде извършена от професионалист, което ще ви гарантира високо качество и съобразност с изискванията на закона. Също така адвокатът извършва вписването по електронен път със свой квалифициран електронен подпис (=КЕП) въз основа на изрично пълномощно, което не трябва да е нотариално заверено, поради което таксата за към Агенция по вписванията е двойно по-ниска – 15 лв. при подаване на документите онлайн в сравнение с такса от 30 лева, когато документите се подават на гише в Агенция по вписванията.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автор на статията е Стефани Бекярова, адвокатски сътрудник.

Стефани изучава право в УНСС, също така е завършила икономика на човешките ресурси отново в УНСС. Има интерес в търговското и гражданското право. Притежава опит в сферата на човешките ресурси и по-конкретно обучение и подбор на персонал.