Какви са възможностите пред бизнеса по време на извънредното положение?

Какви са възможностите пред бизнеса по време на извънредното положение?

Възникналата пандемия от COVID-19 дойде неочаквано за цялото ни общество. Нито бизнесът, нито гражданите в най-новата ни история са били свидетели на обявено извънредно положение по смисъла на чл. 57, ал. 3 от Конституцията. Извънредното положение от своя страна доведе до редица ограничения за гражданите и бизнеса и буквално парализира икономическия живот в държавата. Негативните икономически последици изискват навременни и адекватни мерки от страна на държавата, но също така и от страна на самия бизнес.

По-долу ще откриете различни възможности, които стоят пред бизнеса, и биха помогнали да се смекчат негативните последици и да  помогнат за оцеляването на различните стопански инициативи по време на криза. Всяка възможност има своите положителни аспекти, но също и своите негативни страни като всеки търговец трябва внимателно да прецени кое би било най-адекватното решение за дейността, която развива. В такива моменти е добре бизнесът да се консултира със специалисти – адвокати.

 • Предоговаряне на договорните и фактически отношения

За да оцелее един бизнес по време на криза той трябва да бъде гъвкав, за да може да гарантира едно устойчиво развитие. Нашият съвет е да се опитате да предоговорите съществуващите договорни или трайни фактически отношения, които имате към момента. Това предоговаряне трябва да се случи в дух на взаимно разбиране между всички участници с оглед на предизвикателствата, пред които е поставено цялото общество и икономиката като цяло. Търговците, чийто обекти са затворени и не осъществяват дейност поради наложената забрана със заповед на министъра на здравеопазването може да искат намаляване на наемната цена за периода на обявеното извънредно положение, в който период обектите не работят. Това би намалило финансовото бреме за наемателите и би им позволило да оцелеят по време на периода, в който не могат да осъществяват дейност, а от друга страна наемодателите ще могат да бъдат спокойни, доколкото е възможно, че насреща имат партньор с дългосрочна визия, който ще продължи да използва отдадените под наем обекти дори след като извънредното положение премине. Ако търговецът фалира и освободи наетия от него обект, то наемодателят ще бъде поставен в ситуация да отдаде обекта на друго лице, което предвид текущата нестабилна икономическа обстановка може да бъде трудно, а ако намери нов наемател, то наемната цена да бъде по-ниска от текущата.

Този подход за предоговаряне на отношенията е приложим и при услуги, от които нямате жизнена необходимост към момента – може да искате намаляване на обема на услугите и съответно намаляване на цената или временно преустановяване на отношенията. Освен за наем, това важи за услуги като интернет, телефон, СОТ, софтуерни продукти, лизинг на машини и служебни автомобили и други.

Съветваме при задълбочаване на икономическата криза, в която се намира вашият бизнес, да се опитате да предоговорите и отношенията, които имате с банки и лизингови дружества във връзка с договори за кредит и договори за лизинг. При едно такова предоговаряне съдействието на адвокат може да увеличи шансовете за успех.

При отказ на насрещната страна да предоговорите отношенията, за повече информация вижте точката относно Стопанската непомоносимост, намираща се по-долу в статията, за да разберете как може да се защитите чрез съда в една такава хипотеза.

 • Отказ за изпълнение на парични задължения

Според Закона за мерките и действията по време на извънредното положение може да откажете да изпълните задължения по договор – да заплатите дължимите суми за получени стоки и/или услуги. Само по себе си това действие има своите рискове и негативни последици за икономическия оборот, но в някои ситуации може да е наложително за оцеляването на един бизнес.

При такъв отказ за заплащане на дължими суми за вас не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Оповавайки се на така предоставената възможност може да откажете плащането на вноски по договори за кредит и договор за лизинг, което на практика ще бъде едно отсрочване на тези плащания без да има негативни последици за вашия бизнес.

Какво значи това? По смисъла на разпоредбите на закона, ако гражданин или фирма не успее да плати в срок докато трае извънредното положение, няма да търпи негативни последици от това – като са обхванати всички задължения на частноправните субекти, не само по кредити, но по всякакви договори. Много е важно да се акцентира върху това, че физическото лице или търговецът ще продължава да дължи, но дългът му няма да нараства заради наказателни лихви и неустойки, няма и да рискува например кредитът му да бъде обявен от банката за предсрочно изискуем.

 • Форсмажор – непреодолима сила

Съгласно чл.306, ал.1 от Търговския закон „Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.“.

Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора (чл. 306, ал. 2 ТЗ).  Пандемията от силно заразното вирусно заболяване, причинено от вируса COVID-19, както и обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, с което съществено е засегнат икономическия оборот в държавата чрез въвеждане на забрани и ограничения може да бъдат квалифицирани като непреодолима сила по вече сключени договори. Влиянието на непреодолимата сила върху задълженията, които имате, трябва да бъде изследвано внимателно и в детайли, защото юридическият факт на непреодолимата сила има своите особености, които зависят с оглед конкретният случай. При позоваване на непреодолима сила ви съветваме да се консултирате със специалист – адвокат.

Важни аспекти при позоваване на непреодолима сила:

 1. Падежът за изпълнение на задължението да не е настъпил преди възникване на непреодолимата сила (т.е да не сте в забава към момента на възникване на непреодолимата сила).
 2. Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е предизвикало непреодолимата сила, да е възникнало след сключването на договора.
 3. Да уведомите писмено в подходящ срок другата страна, че не може да изпълните задължението си, както и да уведомите в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира, но не се прекратява, но има една допълнителна възможност: ако непреодолимата сила трае толкова, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на договора, то тази страна може да прекрати договора.

За улесняване на доказването на непреодолима сила служи сертификат за форсмажор от Българската търговско-промишлена палата. Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмена молба на страната, която желае да се позове на това обстоятелство, като към нея се прилагат документи, които доказват връзката между събитието, определено като непреодолима сила и наличието на конкретни затруднения за изпълнението на задълженията по договор.

 • Стопанска непоносимост

Стопанската непоносимост, за разлика от непреодолимата сила, е приложима, когато изпълнението на задължението е възможно, но е прекалено обременително, разорително и може да доведе до фалит на страната, която дължи изпълнение (примерно), т.е изпълнението противоречи на справедливостта и добросъвестността.

Трябва да е налице обективно променени икономически условия, например в следствие на пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение, като същите да са настъпили след възникване на задължението. Тези обективно променени икономически условия трябва да не са по вина на страните и да не са могли да бъдат предвидени при възникване на задължението.

Какви възможности има? Страната може да иска да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти. Чрез стопанската необходимост може да се освободите от задължения по договори, които силно ви обременяват и предвид обстоятелствата изпълнението може да бъде силно затруднено – например планувате да прекратите дейност, но имате едногодишен договор за наем или за доставка на някакви стоки или услуги. Може да искате и намаляване на цената по вече сключени договори, а и също ако имате фиксиран обем от стоки или услуги, които получавате, но вече не може да препродате тези стоки или услугите, които получавате не са ви необходими в този им обем, може да искате намаляване на обема на доставките на стоки или на пакета от услуги, които получавате.

Ако препродавате стоки имате договор с фиксирана цена, но доставчикът, който ви доставя стоката е увеличил цената може да се позовете на стопанската непоносимост. Същото важи и ако преработвате и/или произвеждате стоки, но цената на суровината се е покачила значително.

Особеното тук, е че това искане трябва да бъде отправено към съда. Може да поискате от съда да прекрати или да измени договора.

 • Възможности спрямо работниците и служителите
 1. Работодателят може едностранно да въведе работа от разстояние (home office).
 2. Работодателят може едностранно да въведе непълен работен ден – няма да изисква консултации с представителите на работниците и служителите и може да е за период по-дълъг от 3 месеца в рамките на една календарна година. Други възможности са въвеждане на гъвкаво работно време (чл. 139, ал. 2 от Кодекса на труда), работа на смени (чл. 141 от Кодекса на труда)
 3. Работодателят може да наложи на работниците и служителите ползването на до половината от платения им годишен отпуск при наличието на определени предпоставки без наличието на тяхното съгласие.
 4. При преустановяване на дейността на работодателя – както е при търговците, при които със заповед на министъра на здравеопазването е наложена забрана за извършване на дейността, както и по решение на работодателя – може да задължи служителите си да използват целия оставащ платен годишен отпуск.
 5. Работодателят има възможност да освободи своите работници или служители. Както и досега винаги остава възможността трудовите правоотношения да бъдат прекратени по взаимно съгласие, но при определени обстоятелства може да бъде приложимо освобождаване на персонал поради закриване на предприятието или част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работа, при спиране на работа за повече от 15 дни и други.

При освобождаване на персонал, работодателят трябва да е много внимателен, за да може това освобождаване да бъде законосъобразно, защото заповедите за прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъдат надлежно оформени при наличие на предвидените от закона условия и предпоставки. С оглед доброто човешко отношение към лицата, които са загубили работата работодателят трябва да съобрази и при кои основания за освобождаване ще бъде по-благоприятно за работниците и служителите с оглед упражняването на осигурителните им права – при някои основания работникът ще има право на минимално обезщетение за безработица за период от 4 месеца, но при други ще има право на обезщетение за безработица в размер на 60% от осигурителния му доход за последните 24 месеца като периодът на изплащане ще зависи от осигурителния стаж на лицето.

 1. Работодателят може да промени мястото и характера на работата – при престои или производствена необходимост. Не е необходимо съгласието на работника или служителя, но трудовото възнаграждение остава непроменено.
 2. Работодателят може да предостави ползването на неплатен отпуск по искане на работника или служителя.

На работодател, който поради извънредното положение, със своя заповед или въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работа на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, може да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта в предприятието. Компенсацията се изплаща за периода или част от периода на извънредно положение, но не повече от 3 месеца. Размерът на компенсацията е 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на работника или служителя, на което ще бъде запазена заетостта за период не по-малък от периода, за който се изплаща компенсацията, като работодателят е длъжен да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на работника или служителя. Конкретните условия за предоставяне на такава компенсация се определят от постановление на Министерски съвет.

 • Производство по несъстоятелност

Търговската несъстоятелност (позната още и като банкрут или фалит) е съдебно производство на универсално принудително изпълнение за удовлетворяване кредиторите на длъжник, който е неплатежоспособен или свръхзадължен. Търговската несъстоятелност е и основно средство за преструктуриране на икономиката, заедно с преобразуването (превръщане от един вид юридическо лице в друг, сливане, вливане, разделянето и отделянето) и прекратяването с ликвидация. В Търговския закон е предвидено и стабилизационно производство, когато има възможност търговецът да бъде спасен и да не бъде обявен в несъстоятелност.

Ако искате да имплементирате някоя от предоставените възможности може да се свържете с нас за консултиране и съдействие при осъществяванетп.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: office@bi-lawfirm.com

АВТОР: Адвокат Владимир Иванов

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.