Кой и как може да се възползва от мярката 60/40?

Кой и как може да се възползва от мярката 60/40? (обновена)

Министерски съвет прие Постановление № 55/30.03.2020 г., с което определя условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, известна още като мярката 60/40.

Кой може да кандидатства за получаване на компенсация по 60/40?

 1. Работодател, който осъществява стопанска дейност в България и поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието.

Тук е важно да се отбележи, че служителите и работниците, за чиято заетост ще се иска компенсация трябва да са осигурени в икономически дейности, посочени в Приложението към Постановлението.

 • Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.
 •  Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от     Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в   негово звено.

Когато работата е преустановена по решение на работодателят или същият е установил непълно работно време, за да получи компенсация той трябва да декларира намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20% за месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, спрямо същия месец на предходната календарна година, а ако фирмата е регистрирана след 1 март 2019, то намалението трябва да бъде спрямо осреднения приход за януари и февруари 2020г.

При хипотеза 2. и 3. НЕ МОГАТ да кандидатстват работодатели, които развиват дейност в следните сектори. Всички останали работодатели могат да кандидатстват.

 • Селско, ловно и горско стопанство;
 • Финансови и застрахователни дейности;
 • Държавно управление;
 • Образование;
 • Хуманно здравеопазване и социална работа;
 • Дейности на домакинства като работодатели (недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление);
 • Дейности на екстериториални организации и служби.

За какъв период се изплаща компенсацията?

Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Какъв е размерът на компенсацията?

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации.

С приетото на 6 април 2020 г. изменение на ЗМИДИП бе решено компенсацията да бъде разширена като вече държавата ще заплаща и осигурителните вноски за сметка на работодателя също в съотношение от 60%.

В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

За кои работници и служители не се изплащат компенсации?

Компенсации не се изплащат за:

 1. Работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
 2. Работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 3. Работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Повече информация относно останалите възможности, които законът предоставя на бизнеса може да откриете в статията ни: Какви са възможностите пред бизнеса по време на извънредното положение? налична на ТУК.


В постановлението са предвидени и допълнителни условия, на които трябва да отговарят работодателите, за да могат да получат такава компенсация (да нямат публични задължения; да не са обявени в несъстоятелност; да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите и други).
 
Ако се нуждаете от консултация и по-подробна информация за мярката 60/40 или искате да кандидатствате за получаване на компенсация може да се свържете с нас, за да Ви съдействаме при кандидатстването и да подготвим необходимите документи за Вашия конкретен случай.

Освен адвокатски услуги, ние предлагаме и счетоводство.


За контакти:
email:
office@bi-lawfirm.com
tel.: +359895443792
Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.