общи-условия-за-онлайн-магазин

Общи условия за онлайн магазин. Какво трябва да знам?

Общи условия за онлайн магазин. Какво трябва да знам?

Търговията в интернет чрез електронен магазин е популярен начин за продажба на стоки или услуги, който се характеризира с ниски разходи за търговците и удобство за потребителите. Онлайн търговията трябва да отговаря на определени законови изисквания. Общи условия за онлайн магазин – какво е важно да знаете за тях?

Тази статия предоставя основна информация, която е от значение за онлайн търговците, за да може тяхната дейност да е в унисон със закона.

Общите условия са задължителни

Всеки търговец е задължен да изготви Общи условия и потребителите трябва да имат свободен достъп до тях чрез уебсайта на търговеца.

Тъй като общите условия представляват юридически текст, защото по естеството си са договор, то препоръчително е те да се изготвят от адвокат, за да сте сигурни, че като търговец, вашите общи условия отговарят на закона и могат да защитят правата ви.

Ако на уебсайта си нямате налични Общи условия, които да регламентират отношенията с потребителите ви, то подлежите на глоба от Комисията за защита на потребителите.

Общи условия за онлайн магазин и тяхното съдържание

Законът поставя изисквания за това каква информация задължително трябва да се съдържа в Общите условия.

Такава задължителна информация са основни данни като наименование на търговеца, адрес, данни за кореспонденция, данни за вписвания и т. н., но и информацията за стоките и услугите, които се предоставят, информация за държавния орган, който може да упражнява контрол върху дейността на търговеца и други.

Трябва да се отбележи, че клаузите на общите условия не може да противоречат на императива на закона, което отново предполага юридически знания, тъй като единствено юрист познава закона достатъчно добре, за да знае къде може да има отклонение от него.

Общите условия и връщане на поръчани стоки

Така например търговците често не приемат върната стока от потребител, което противоречи на закона или не желаят да възстановят получените суми

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на  разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и разходите за връщане на стоките.

Това свое право търговецът може да упражни в рамките на 14-дневен срок от датата на сключване на договора или от датата на получаване на стоките.

Неравноправни клаузи в Общи условия за онлайн магазин

Друга честа практика е наличието на неравноправните клаузи в Общите условия.

Нищожни са клаузите, с които търговец може:

  • сам да променя договора
  • да се освобождава от отговорност
  • да изисква прекалено големи неустойки от потребителя
  • да изключва или ограничава правата на потребителя
  • да налага на потребителя приемането на клаузи, с които потребителят не се е запознал предварително
  • да определя цената при получаването на стоката/услугата, а не преди това
  • да задължава потребителят да изпълни задълженията си по договора дори търговецът да не изпълни своите
  • да прехвърля правата и задълженията си по договора без съгласието на потребителя,
  • да изключи възможността на потребителя да предяви иск и т. н.

Такива клаузи са в директно противоречие със закона.

Промени в Общи условия за онлайн магазин

Също така, всеки онлайн търговец е задължен при изменение на общите условия да уведоми потребителите на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство.

Ако потребителят не възрази (по принцип има право да възрази до 1 месец от уведомлението), изменението в условията се счита за прието от съответния потребител.

Плащанията и общите условия

Законът урежда и редът за плащанията. При покупка на стоки и услуги от сайта потребителят сключва договор с търговеца.

Повечето хора си представят писмен договор, когато чуят думата „договор”. Но договорът не е задължително да бъде писмен, всъщност повечето договори в ежедневието не са.

В случая, договорът се счита за сключен, когато бъде потвърдено получаването на електронното приемане от предложителя.

Търговецът обаче е задължен да посочи цената на всяка стока и услуга, включително разходите за данъци, доставка и др.

Общите условия на сайта трябва да съдържат информация относно реда за сключване на договора, обикновено с регистрация на сайта и потвърждение на покупката по имейл.

Авторски права

Търговците не трябва да нарушават и авторските и сродните на тях права на компаниите, чиито стоки и услуги предлагат на сайта си. Сайтът не трябва да прилича на други сайтове с подобно съдържание. Домейнът на сайта също така не трябва да е близък или сходен с името на регистрирани марки.

Но всеки търговец има и свои собствени права в случая. Той може да определи условията, при които потребителите може да използват снимки, текстове и т. н. от сайта, които са обект на авторско право. Търговската марка също може да се регистрира и да подлежи на защита.

Лични данни

Съгласно българското законодателство и това на ЕС, търговците са длъжни да опазват личните данни на потребителите и да не злоупотребяват с тях. Политиката за защита на личните данни трябва да е общодостъпна на уебсайта на търговеца.

Санкции при нарушения

Търговците трябва да са внимателни и по отношение на нарушенията, които може да извършат, тъй като това води до носене на административно-наказателна отговорност, а понякога и гражданска отговорност.

Търговският закон забранява нелоялните търговски практики, които той определя като всяка практика, противоречаща на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и променяща или потенциално променяща съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена или на средния член от групата потребители, когато практиката е насочена към определена група потребители.

Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики, които са масово явление.

Тъй като дейността на онлайн търговците е регулирана от закона, търговците трябва да знаят, че почти няма закон, който да няма административнонаказателни разпоредби. И Законът за защита на потребителите и Законът за електронната търговия не са изключение от това правило. Това значи, че всяко нарушение на закона може да доведе до солена глоба.

Отговорност за вреди

Онлайн търговците може да носят отговорност за вреди, причинени от дефекти на стоките или в следствие на недобросъвестно поведение от тяхна страна. Те може да избегнат тази отговорност, ако в срок предоставят информация за производителите на стоките. Но тук ясно си личи нуждата от юридическа помощ, тъй като увреденият не може да бъде насочен към лице извън пределите на България.

Те може да носят отговорност и например при непредоставяне на информация на потребителите, която е част от задължителното съдържание на общите условия като включените данъци, такси, разходи към цената на стоките и услугите.

Те трябва да имат предвид и възможността на потребителите да подадат съдебен иск.

Ето защо в тези случаи на търговците е нужна юридическа помощ, за да може да защитят правата си в случай на иск и да избегнат прекалено неблагоприятни последици дори и при нарушения на закона. Още по-вредно за търговеца бил бил един иск на множество потребители, който ще получи и по-широк обществен отзвук и ще навреди на имиджа на дейността му.

Тази статия обаче обхваща едва една минимална част от уредбата на интернет търговията у нас и за реална помощ и защита срещу искове на потребители, единственото логично нещо, което всеки търговец може да направи, е да потърси услугите на адвокат.

Ако желаете да създадете свой сайт и се нуждаете от помощ за изготвяне на общите условия или вече имат такъв сайт, но се нуждаете от помощ по гореспоменатите въпроси, може да се обърнете към нашия екип за повече информация.

Ние може да съдействаме с юридическите и счетоводните аспекти на онлайн търговията.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

АВТОР: Августин Здравков.

Августин изучава право в Софийския университет и има опит в онлайн търговията като търговец.