ДДС регистрация – кога е задължителна?

ДДС регистрация – кога е задължителна?

ПОЛЕЗНО: ДДС РЕГИСТРАЦИЯ

Често получаваме запитвания кога е необходима ДДС регистрация. Съветът ни е, когато стартирате свой бизнес, да бъде извършен анализ дали дейността, която ще развивате, попада в хипотезите, при които се изисква задължителна регистрация, включително към момента на започването й, както и в обозримото бъдеще – след като бъде направена прогноза кога се очаква да бъдат достигнати предвидените прагове за този вид дейност.

Ние препоръчваме, когато един такъв анализ покаже необходимост от ДДС регистрация (без значение дали необходимост към момента или в обозримото бъдеще), то такава да бъде извършена едновременно с учредяването на Вашето търговско дружество т.е едновременно с „регистрирането на фирмата“. Това би Ви спестило средства и време и би гарантирало сигурност за Вашия бизнес.

Кога е задължителна регистрация по ДДС?

  • Общо основание – достигане на облагаем оборот от 50 000 лева.

Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече, натрупан за период не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период (календарния месец), през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС.

  • Вътрешнообщностно придобиване на стоки т.е покупка на стоки от  лице, базирано в друга държава членка на ЕС.

Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата-членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон. В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.

  • При получаване или предоставяне на услуги между лица в различни държави-членки на ЕС.

Например български данъчно задължени лица (ФЛ или ЮЛ), които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС, както и данъчно задължено лице, установено на територията на Бългаиря, което предоставя услуги с място на изпълнение на територията на друга държава-членка са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС. В тези случаи се прилага т.н. механизмът за самоначисляване на ДДС от получателя, независимо от достигнатия оборот. Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи минимум 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. Това означава, че регистрацията трябва да стане една седмица преди датата на авансовото плащане или датата, на която възниква данъчното събитие за доставката. В тези случаи НАП е длъжна да регистрира гражданите – данъчно задължени лица и фирмите в тридневен срок.

Регистрираните на това основание доставчици подават задължително и VIES-декларация (декларация, в която се описват извършените доставки на услуги, по които получатели са лица, установени на територията на друга държава членка на ЕС за съответния период). Лицата, регистрирани по този специален режим, нямат право на данъчен кредит за начисления ДДС за получените от тях доставки или да начисляват ДДС за извършваните от тях доставки.

Популярни примери за предоставяне на услуги от лице, намиращо в България на лице, намиращо се в друга държава-членка са маркетинговите услуги, консултантските услуги, IT услугите.

Не забравяйте, че ползвателите с търговска цел на онлайн платформи като Amazon, Еbay, разработчици на приложения за GooglePlay и AppStore, както лицата, които рекламират във Facebook и Google попадат в графата получатели на услуги от лице, намиращо се на територията на друга държава-членка и подлежат на задължителна регистрация по ДДС.

  • Дистанционна продажба на стоки.

Чрез използване на новите средства за взаимодействие се сключват сделки по електронен път за продажби на стоки, при които стоките се изпращат или транспортират, както между две места на територията на страната, така и от една държава членка до друга или от трети държави/територии към страната или друга държава членка. Дроп шипингът също попада под графата дистанционни продажби както и всякакви продажби извършени чрез платформи като ebay, Amazon и други.

Под продажби на стоки, извършени по електронен път, се имат предвид доставките, при които предлагането на стоките се осъществява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства.

Условията. на които трябва да отговаря една доставка на стока, за да бъде определена като дистанционна продажба са следните и те трябва да са налице едновременно:

  • Стоките да се изпращат или транспортират от и за сметка на доставчика;
  • Стоките да се изпращат или транспортират от трериторията на държава-членка, различна от тази, в която транспортът приключва.
  • Доставчикът на стоките е регистриран по ДДС в държава-членка, различна от тази, в която транспортът приключва.
  • Получател на стоките е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва.
  • Стоките не са нови превозни средства, или не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата, посочена в закона – 70 000 лева.

В заключение може да кажем, че освен гореизброените хипотези има специфични хипотези, при които възниква задължение за регистрация по ДДС, но предвид особеностите им те изискват внимателно разглеждане, което да бъде през призмата на всеки индивидуален казус.

Нашата адвокатска кантора предлага услугите по учредяване на търговско дружество – ЕООД, ООД, АД, ЕАД (известно още като „регистрация на фирма“) – както и регистрация по ДДС. С оглед предоставянето на пълен спектър от услуги за бизнеса, ние предлагаме и месечно счетоводно обслужване.

АВТОР: Адвокат Владимир Иванов

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.