Обявено е кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ за СРЕДНИ предприятия (обновена)

Обявено е кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ за СРЕДНИ предприятия (обновена)

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG16RFOP002-2.077 „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ДО 16:30 ч. НА 24 АВГУСТ 2020 година.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева. ( 170 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 30 000 000 лева национално съфинансиране).

Основни параметри на обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са следните:

 • Допустими кандидати са:
 • търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия
 • да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
 • регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.
 • Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:
 • минимална стойност: 30 000 лева
 • максимална стойност: 150 000 лева

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 5 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 година.

 • Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца
 • Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор  или по силата на договор за управление и контрол..


Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: office@bi-lawfirm.com