Нотариален акт – да се изготви от нотариус или от адвокат?

Нотариален акт – да се изготви от нотариус или от адвокат?

Изготвянето на нотариален акт може да се извърши и от адвокат, а не само от нотариус. Изготвянето на нотариален акт от адвокат е препоръчително, защото излиза по-евтино и дава допълнителна сигурност.

В какво се състои работата на нотариусите?

Много често гражданите и юридическите лица не са напълно ясно с ролята на нотариусите и същността на дейността, която те извършват. Основен елемент в дейността на нотариусите е именно удостоверяването на съдържанието, датата или подписите на частен документ познато още като нотариална заверка (чл. 590 ГПК). Нотариалната заверка се извършва чрез полагането на подписа и поставянето на печата на нотариуса върху частния документ (например договор) при спазване на установените за процедурата правила и извършване на останалите съпътстващи действия. При прехвърляне на собственост на МПС, което е регистрирано в България, се изисква договорът за покупко-продажба да бъде с нотариална заверка на подписите на страните.

Друг основен елемент в дейността на нотариусите е издаването на нотариални актове. С нотариален акт се прехвърля собствеността на един недвижим имот или се прехвърлят или учредяват други вещни права. Процедурата по издаване на нотариален акт включва прочитането на съдържанието му от страна на нотариуса пред участващите лице, които ако го одобрят изписват името си и полагат подписа си пред нотариуса, т.е в негово присъствие.

Издаването на нотариален акт включва и други действия, които се извършват от нотариуса като част от процедурата (например снемане на самоличността), но не включва изготвянето на проект на нотариален акт (така се нарича нотариалният акт преди да бъде издаден от нотариуса). Работата на нотариусите не се ограничава само до удостоверявания и издаване на нотариални актове, но това са най-често срещаните в практиката дейности, които извършват те.

Проект на нотариален акт не е задължително да бъде изготвен от нотариус, но ако бъде изготвен от него се дължи съответна такса за изготвянето му в допълнение на таксата за изповядване на самата сделката

Изготвянето на проект на нотариален акт може да се извърши от нотариус, но това не е задължително и е извън кръга на действията, които могат да бъдат извършени само и единствено от нотариус в процедурата по издаване на нотариален акт.

Законът не поставя изискване кой трябва да изготви проект на нотариален акт, договор за покупко-продажба на МПС, договор за прехвърляне на дружествени дялове, договор за аренда, договор за продажба на наследство или други частни документи, които изискват нотариално удостоверяване или са част от нотариално производство.

Тези документи може да бъдат изготвени (т.е написани) от юрист – включително и от адвокат, и от нотариус. Трябва да отбележим, че ако документът бъде изготвен от нотариус, на основание чл. 94, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, за изготвяне на проект за нотариален акт или друг документ се събира таксата, предвидена за удостоверяването му. Това важи и за всички останали документи като договори например – има една такса за изготвянето на документа и друга за удостоверяването му.

Това означава, че ако изберете документът да се изготви от нотариуса, той ще ви таксува два пъти – един път за изготвяне на документа и един път за удостоверяването му. Размерът и на двете такси е еднакъв и се определя според удостоверявания материален интерес.

Колко ще ми струва изготвянето на проект на нотариален акт от нотариус?

Да вземем за пример следната хипотеза – Вие сте купувач и искате да купите един недвижим имот, чиято продажна цена е 200 000 лева (данъчната оценка е по-ниска от продажната цена).

Съгласно II. от Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) на нотариусът се дължи нотариална такса според удостоверявания материален интерес. Нотариалните такси са фиксирани, т.е нотариусът трябва да ви таксува толкова колкото е предвидено в Тарифата – няма право да таксува повече, нито по-малко.

При продажна цена от 200 000 лева нотариалната такса за изповядване на сделката ще бъде 930,50 лева. Ако нотариусът изготви проекта на нотариалния акт ще му се дължи и втора такса в същия размер от 930,50 лева. Общото, което Вие ще дължите ще бъде 1861 лева. Трябва да отбележим, че тази цена е без ДДС, а може би няма нотариус, който да не е регистриран по ДДС, което означава, че трябва да се добавят още 20% ДДС, което прави 2233,20 лева. Таксата от 930,50 лева без ДДС за издаване на нотариален акт (известно като изповядване на сделка) няма как да бъде спестена, ако искате да получите собствеността на желания недвижим имот, но могат ли да бъдат спестени останалите 930,50 лева, както и 20% ДДС,, които се дължат за изготвяне на проект на нотариален акт, и ако да до каква степен?

Колко ще ми струва изготвянето на проект на нотариален акт от адвокат?

Алтернативата при изготвяне на проект на нотариален акт е той да бъде изготвен от адвокат. Адвокатските възнаграждения са регламентирани в Наредба №1 от 9 юли 2004 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  

Изготвянето на проект на нотариален акт от адвокат при продажна цена от 200 000 лева съгласно чл. 6, т. 8, б. д) от Наредба №1 от 9 юли 2004 би Ви струвало 800 лева. Има много адвокати, които не са регистрирани по ДДС, което ще направи разходът ви точно 800 лв и няма да се начислява допълнително ДДС.

Тук трябва да направим уговорка, че Наредбата за адвокатските възнаграждения поставя минимални размери на същите, което предполага, че адвокатите имат право да поискат по-висока цена за предлаганите от тях услуги, но в същото време няма пречка между адвоката и клиента да се постигне споразумение цената на услугата да бъде според минималния размер предвиден в Наредбата докато при нотариалните такси бъдейки фиксирани няма възможност за намаляване на същата.

Като обобщение може да кажем, че при така описания по-горе пример, таксата за изготвяне на проект на нотариален акт от нотариус според II. от Тарифата към ЗННД е 930,50 лева без ДДС, а с ДДС сумата става 1116,6 лева докато таксата за изготвяне на проект на нотариален акт от адвокат съгласно Наредба №1 от 9 юли 2004 е 800 лева. като има много адвокати, които не са регистрирани по ДДС и това Ви спестява още 20% от цената.

Разбира се, всяка хипотеза е индивидуална и не може да генерализираме кой от двата варианта е по-изгоден за клиента по принцип. Всеки клиент сам трябва да прецени при параметрите на неговата конкретна сделка кой вариант би предпочел.

В статията дадохме пример за изготвяне на проект на нотариален акт,  с който се прехвърля собствеността върху един недвижим имот, но по същата методология се изчисляват и определят таксите (т.е върху удостоверявания материален интерес и съответно върху цената на съответния договор или акт) при договор за покупко-продажба на МПС (лек автомобил или друго превозно средство), договор за прехвърляне на дружествени дялове и други частни документи.

Заключение

Изводът, който може да направим е, че участието на адвокат в сделка с недвижим имот не оскъпява сделката, а дори напротив – в някои случаи това може да бъде по-евтино за клиента и да му гарантира допълнителна доза сигурност.

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.