Как да обжалвам процедура по обществена поръчка?

Как да обжалвам процедура по обществена поръчка?

Провела се е процедура по възлагане на обществена поръчка (ОП), в която участвам, но в крайна сметка аз не я печеля и смятам, че има нередности и процедурата не е проведена по законоустановения начин. В този случай имам право да обжалвам проведената обществена поръчка, но каква е процедурата по обжалване на обществена поръчка?

Каква е процедурата по обжалване на обществена поръчка?

Органът, пред който мога да обжалвам решенията на възложителя (общината, министерство, държавен орган и т.н), е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Мога да обжалвам всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата по възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение. Обжалването може да бъде само относно законосъобразността на проведената процедура, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Пред КЗК не може да се обжалва вече сключения договор за възлагане на обществената поръчка или рамковото споразумение, които са частноправни актове и по тяхната действителност може да се произнесе само граждански съд.

Всяко заинтересовано лице може да обжалва обществена поръчка като подаде жалба в 10-дневен срок:

 • от изтичане на 14-дневния срок за изпращане на поканата за потвърждаване на интерес – в този случай жалбата ми е срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; 
 • от изтичане на 5-дневния срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или за изпращане на поканата за потвърждаване на интерес – сроковете тук са по-кратки, тъй като става дума за процедури, при които възлагането е спешно;
 • от изтичане на 3-дневния срок за промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка – в този случай жалбата ми е срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация
 • от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне без предварително обявление/ без предварителна покана за участие/ без публикуване на обявление за поръчка/ без пряко договаряне и/или решенията за удължаване на срокове по процедурата
 • получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога
 • от получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата – тук жалбата може да е срещу избора на изпълнител, класирането на участниците или срещу прекратяването на процедурата по избор на такъв
 • от публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в “Официален вестник” на Европейския съюз;

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

 • наименование на органа, до който се подава;
 • наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя – юридическо лице;
 • името, адреса и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице, както и адрес, включително електронен, за получаване на съобщения и призовки;
 • наименование и адрес на възложителя;
 • данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
 • обстоятелствата, които ме определят като  заинтересовано да обжалвам лице;
 • оплакванията и искането на жалбоподателя;
 • подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.

Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:

 1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки;
 2. доказателства за спазване на срока за подаване на жалбата;
 3. документ за платена държавна такса;
 4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;
 5. доказателства за това, че съм заинтересовано лице;
 6. доказателство за представителна власт, ако жалбата не се подава лично от мен;
 7. други доказателства.

Когато се обжалва решение, което е част от процедурата по възлагане на ОП, то 10-дневният срок започва да тече след моето уведомяване за съответното решение, а ако не съм уведомен срокът започва да тече от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на уведомлението.

Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако КЗК не наложи временна мярка „спиране”.

Само жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора. Това правило има изключение, когато се иска предварително изпълнение. Това искане се прави от възложителя и срокът е до 3 дни от получаване на уведомлението за подадената жалба.

Предварително изпълнение е възможно в случаите:

 • когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите (снабдяване болнично заведение с медицински консумативи);
 • да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността (доставка на строителни материали за укрепване на свлачищни райони);
 • ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда (снабдяване на детска градина или дом за стари хора с храна и други жизненоважни консумативи);
 • във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната (доставка на униформи на армията, когато се налага заминаване на български военни на мисия).

Произнасяне на КЗК по жалбата

КЗК разглежда жалбата и може да:

 • остави жалбата без уважение;
 • отмени решение на възложителя, ако е налице незаконосъобразност или е установено незаконосъобразно действие или бездействие на възложителя. Тук КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно решение или действие. В този случай КЗК може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

В процедура по обжалване на обществена поръчка КЗК се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството, когато става въпрос за обществени поръчки над определена стойност (например за обществена поръчка в областта на строителството – стойност по голяма или равна на 5 млн. лв.), а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуване на производството.Този срок е препоръчителен, т.е. при обективни обстоятелства КЗК може да се произнесе и след неговото изтичане. Решението на КЗК, заедно с мотивите към него се изготвя и се обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасянето.

Всяко решение на КЗК може да бъде обжалвано от страните пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Решението на ВАС е окончателно.

Статията е насочена за читатели, които не са с юридическо образование, поради което информацията е представена на общодостъпен език по ясен и разбираем начин.

АВТОР: Адвокат Владимир Иванов

Закон за обществените поръчки

чл. 4 т. 4 от чл. 196, ал. 3 от ЗОП  – относно органът, който разглежда жалбите

чл. 196, ал. 1 от КЗК – относно възможните действия, бездействия и решения за обжалване

чл. 196, ал. 3 от ЗОП – относно обжалване на вече сключен договор за възлагане на ОП

чл. 197, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП – относно срока за подаване на жалбата

чл. 199, ал. 2 – относно съдържанието на жалбата

чл. 199, ал. 3 – относно приложенията към жалбата

чл. 197, ал. 2 от ЗОП – относно началния момент на срока за обжалване

чл. 203, ал. 1 от ЗОП – относно това, че жалбата не спира изпълнението

чл.  203, ал. 1 от ЗОП – относно това, че жалба срещу решение за определяне на изпълнител спира изпълнението

чл. 205, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП – относно искане за предварително изпълнение

чл. 215, ал. 2 от ЗОП – относно възможностите за решение от КЗК

чл. 212, ал. 1 – относно срока за произнасяне на КЗК

чл. 212, ал. 2 – относно срока за обявяване на решението на КЗК

чл. 216 от ЗОП – относно обжалване пред ВАС

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.