Кои доходи са необлагаеми?

Кои са необлагаеми доходи?

Необлагаеми доходи са следните категории доходи, които са придобити от физически лица:

 • Доходи, придобити през данъчната година от продажба или замяна на недвижими имоти:

– един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването на имота от мен и датата на продажбата или замяната му са изминали повече от 3 години;

– до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването на имотите от мен и датата на продажбата или замяната им са изминали повече от 5 години.

За дата на придобиване на дохода се смята датата на:

 • плащането – при плащане в брой или по банков път;
 • получаването на дължимото – за непаричен доход;
 • прехвърляне на правата или имуществото – за доход от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество;
 • падежа на депозита или при предсрочното му прекратяване- за доход от авансово изплатени лихви.

Други необлагаеми доходи са още:

 • Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

–  пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година (включително трамваите, тракторите и самоходните машини);

–   произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

–  акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

– движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци т.е тук става въпрос за продажба от моя страна на скрап, боклуци, хартия, найлон или други отпадъчни материали, като за целта фирмата трябва да бъде лицензиран изкупвач на скрап и други отпадъчни материали;

 • лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за ЕИП;
 • лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане; Примерно, едно лице ми дължи определена сума, но не ми я връща. Поради това завеждам иск срещу него в съда, но искам от съда да бъде присъдена не само сумата, но и лихвите за забава от страна на длъжника. След като ми изплати сумите, аз не трябва да плащам данък върху лихвата върху задължението.
 • доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина; т.е. в този случай става въпрос за обезщетения, които получавам от НОИ за безработица, майчинство, трудова злополука, болест или друго;
 • доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, включително и такива от инвестиции със средства в съответните фондове;
 • присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт;
 • обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи;
 • обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди – Това е в случаите, когато имотът ми е отчужден от държавата (ще строят магистрала, детска градина, училище) и държавата ми изплаща определена сума;
 • средствата, получени по програма “Еразъм +” на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
 • доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, които извършват дейността от името на регистриран превозвач (за автомобила, с който се извършва дейността следва да е платен данък върху таксиметров превоз на пътници);
 • застрахователни обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
 • помощи от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност.

Тук става въпрос за дарения, които може да съм получил от благотворителни организации под формата на пари или някакви други вещи (храна, дрехи или друго).

 • помощи и добавки от социално подпомагане: социални добавки или социална пенсия при инвалидност, детски надбавки, обезщетения за безработица;
 • стипендии, получени за обучение в страната и в чужбина;
 • парични суми и подаръци, получени от донори на кръв, кръвни съставки и биопродукти за хуманни цели;
 • получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
 • доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
 • паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри и лотарийни игри;
 • доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;

Статията е насочена за читатели, които не са с юридическо образование, поради което информацията е представена на общодостъпен език по ясен и разбираем начин.

АВТОР: Адвокат Владимир Иванов

§ Закон за данъците върху доходите на физически лица

чл. 13 – изброени са необлагаемите доходи

чл. 11 – дата на придобиване на дохода

Поискай своята консултация
Когато ни изпращате съобщение чрез контактната форма или по електронната поща и се очаква да получите отговор от нас, моля проверявате СПАМ папката на Вашия имейл, защото има вероятност нашият отговор грешно да е попаднал там.