отчитане на безвъзмездната финансова помощ

Отчитане на безвъзмездната финансова помощ BG16RFOP002-2.073

Ние извършваме отчитане на безвъзмездната финансова помощ за микро и малки предприятия по процедура за подпомагане BG16RFOP002-2.073.

Ние извършваме отчитане на безвъзмездната финансова помощ за микро и малки предприятия по процедура за подпомагане BG16RFOP002-2.073.

След края на проекта (а именно 3 месеца от датата на подписване на административния договор) вие трябва да отчетете изпълнението на подаденото проектно предложение като имате срок от 1 (един) месец.

Нашата услуга включва необходимите съвети и консултации относно допустимите разходи и необходимите доказателства, изготвяне на всички необходими декларации и документи свързани с процедурата, попълване, качване и подаване на отчетните документи в https://eumis2020.government.bg/, вкл. Технически отчет, Финансов отчет, Искане за плащане и качване на всички документи.

Бенефициентите са длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта в срок от един месец от края му. Към отчета се прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват неговото изпълнение, като всяко закъснение трябва да бъде придружено с писмено обяснение и УО има правото да не приеме обяснението, ако то е неоснователно.

Финалният отчет обхваща периода от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ до крайният срок за неговото изпълнение, независимо, че в него са включени разходи преди този период и съдържа информация за реализираните по време на проекта дейности и извършени разходи.

За всеки отчетен разход по проекта следва да бъдат представени първични счетоводни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност. Документите следва задължително да съдържат номера на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Всеки един първичен счетоводен документ трябва да бъде придружен и от документи, доказващи извършените плащания – фискален бон или платежно нареждане, заверено от банката-наредител/банково извлечение от сметката на бенефициента.


Ако желаете да използвате нашите услуги за отчитане на помощта за микро и малки предприятия може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

1 thought on “Отчитане на безвъзмездната финансова помощ BG16RFOP002-2.073”

  1. Pingback: COVID-19 помощ за малки предприятия с оборот над 500 000 лева

Comments are closed.