Кандидатствайте за безвъзмездна финансова помощ за туроператори и турагенти

Кандидатствайте за безвъзмездна финансова помощ за туроператори и турагенти!

Скъпи партньори в настоящия анализ ще обърнем внимание на една голяма възможност, която е предоставена на туроператорите и на туристическите агенти в страната въз основа на безвъзмездно финансиране на стойност 10 млн. лв. по процедурата за подбор на проекти  по програма “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, предоставено от Министерството на туризма и Министерството на икономиката. Финансовите средства ще бъдат предоставени от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в рамките на процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма.

От кога до кога ще може да се кандидатства за безвъзмездната помощ?

Кандидатстването по процедурата ще бъде от 13 октомври (вторник) до 20 октомври (вторник).

Много важно е дасе отбележи, че при старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г.  

Проектните предложения ще бъдат подавани и оценявани чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване. Система, която е позната на нашите адвокати при подбора и реализирането на подобни програмни предложения през изминалата година. Ето защо – не се колебайте да ни потърсите и да бъдем Ваши представители и партньори в попълването и изготвянето на проектните предложения по програмата за безвъзмездно финансиране на туроператори и туристически агенти.

Условия за допустимост на кандидати:

юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

кандидати, които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;

Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма пред 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.;

Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект:

Минимална стойност – няма

Максимална стойност – 391 166 лв.

Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 10% от оборота , реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.

Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца

Изисквания към кандидатите:

Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

Допустими разходи:

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Класиране:

За финансиране ще бъдат одобрени всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка (съгласно Приложение 5) при пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятия за 2019 г.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от комисия, определена с акт на Министъра на туризма.


Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощ може да се обърнете към нашия екип за повече информация относно условията. Ние може да съдействаме с изготвянето и подаването на необходимата документация.

За контакти:

tel.: +359895443792

email: ivanov@bi-lawfirm.com

Автори:

Павел Димитров, юридически сътрудник

адв. Деляна Бориславова